Sanitat publica el manual complet de com actuar en cada cas de coronavirus en els centres educatius

Regula alumnes menors de 6, majors d'edat, treballadors i el 'responsable Covid'
La població té molts dubtes respecte a les mesures en l'escola | Pixabay

La Conselleria d'Educació ha publicat ja en la web www.aulasegura.es el document que detalla com s'han de gestionar els casos de Covid-19 que puguen donar-se en els centres educatius, a on s'establixen entre altres qüestions els requisits d'accés als mateixos tant per a alumnes com per al personal: ningú haurà d'acudir amb febra, que haurà de mesurar-se en casa sense haver pres antipirètics (com l'aspirina o el paracetamol).

S'establix que la família haurà de verificar cada dia l'estat de salut de l'alumne abans d'acudir al centre i comprovar que no té una temperatura per damunt de 37,5 °C ni cap símptoma que poguera estar associat amb el Covid-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits).

La clínica és poc específica i pot ser comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que la febra siga sempre un criteri per a que els escolars no acudisquen al centre educatiu. En cas d'existir símptomes compatibles no assistiran i la família haurà de contactar amb el centre d'atenció primària. L'equip que faça el seguiment del xiquet indicarà quan pot reprendre l'activitat educativa presencial.

Respecte a l'alumnat en condicions de vulnerabilitat per malalties cròniques d'elevada complexitat que puguen vore's agreujades pel Covid-19, es valoraran de manera conjunta amb la família i l'equip pediàtric les implicacions de reprendre l'activitat educativa presencial en el centre educatiu.


En el cas dels treballadors del centre vulnerables (amb malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunosupressió o embarassades) podran tornar al treball sempre que la seua condició clínica estiga controlada i mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no incorporar-se, informant els equips directius dels centres de la seua condició de vulnerabilitat, justificada pels Serveis de Prevenció de Riscos laborals.

El Servici de Prevenció de Riscos Laborals serà el qui avalue l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per coronavirus i d'emetre un informe sobre les mesures de prevenció i protecció necessàries.

'El responsable Covid', un aliat

En el document es detallen els passos a seguir en la gestió dels casos i s'especifiquen les funcions del 'responsable Covid' del centre davant d'un cas sospitós. Haurà de contactar amb la família per a comunicar la situació i que vagen a arreplegar al xiquet. En situacions de gravetat tocarà al telèfon 112 o contactarà amb el centre d'atenció primària de referència per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari.

Davant d'un cas confirmat, canalitzarà la coordinació amb el centre d'atenció primària, amb el centre de salut pública i amb les famílies de l'alumnat del centre educatiu. L'actuació quan un alumne inicie símptomes compatibles amb el virus en el mateix centre serà la següent: el professor que haja detectat el cas haurà de comunicar-lo al 'responsable Covid' del centre i el portarà a l''Espai Covid' reservat per a l'aïllament.

Tot això tenint en compte que l'alumne no siga persona de risc. Si sí que és el cas, serà el 'responsable Covid' qui designe a una altra persona per a fer eixa faena fins que la família arribe al centre.

Es col·locarà a l'alumne una mascareta quirúrgica quan tinga més de 6 anys i, si és possible, a partir dels 3 anys sempre que no existisca contraindicació per al seu ús. La persona que acompanye al sospitós haurà de portar l'equip de protecció individual adequat compost per mascareta higiènica o quirúrgica, si la persona amb símptomes la porta.

 

En cas que no la porte (perquè la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica, com a menors de 6 anys o és una persona amb problemes respiratoris, amb dificultat per a llevar-se la mascareta ell a soles o té alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització), l'acompanyant haurà de portar una mascareta FFP2 sense vàlvula, pantalla facial i bata d'un sol ús.

El centre haurà de disposar d'un estoc d'eixe material per a les situacions en les que es requerisca un EPI per a l'atenció d'un cas sospitós. En cas que l'alumne siga major d'edat, es dirigirà al seu domicili per a procedir a l'aïllament, evitant, en la mesura que siga possible, el transport públic col·lectiu.

Quan el cas està confirmat

L'actuació davant d'un cas confirmat de l'alumnat o de professionals del centre és la següent: la família informarà del resultat positiu com més prompte possible. Seguidament, el 'responsable Covid' elaborarà una fitxa informativa amb la relació dels contactes estrets dels casos confirmats tant d'aula, menjador, com de transport col·lectiu.

Esta fitxa la traslladarà al centre de salut pública i també comunicarà a la Secretaria Autonòmica d'Educació el número de casos confirmats tant de l'alumnat com de qualsevol altra persona que treballe en el centre, amb indicació del grup a on estan escolaritzats o a on es faça la seua activitat docent.

Si es produïx la confirmació d'un cas fora de l'horari escolar, el personal de Vigilància Epidemiològica de Salut Publica tocarà al 'responsable Covid' del centre educatiu a primera hora del dia següent hàbil per a arreplegar les dades dels contactes estrets.

Els contactes del cas confirmat

En funció dels resultats de l'estudi de casos dirigit per l'autoritat sanitària, esta podrà decidir ampliar l'estratègia de busca activa de casos a través de tests microbiològics, a part dels grups a on s'hagen detectat casos.

Un resultat negatiu de les proves, incidix el document, no eximix de la necessitat de mantindre la quarantena establida. Els germans o familiars convivents d'un cas sospitós (en què s'ha fet una PCR i s'està a l'espera de resultats) hauran de quedar-se en casa fins a conéixer el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.

En cas de confirmació de la infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes estrets faran quarantena durant 14 dies i, en el marc de la busca activa de casos, se'ls farà una prova PCR. Un resultat negatiu de la prova PCR als contactes no eximix de la necessitat de mantindre la quarantena en els convivents durant 14 dies.

Els brots en les aules

En el document també s'especifiquen, a nivell orientatiu, els elements de decisió per a establir per Salut Pública quarantenes als contactes o, si és necessari, tancaments parcials o totals. Per exemple, es considera un brot en una aula l'existència de 3 o més casos confirmats amb vincle epidemiològic.

Si els casos pertanyen a un grup de convivència estable, se suspendrà l'activitat docent presencial fins a transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena dels contactes. Si no, es mantindrà l'activitat docent presencial per als alumnes no classificats com a contactes estrets.

L'activitat docent continuarà de manera normal, extremant les mesures de prevenció i d'higiene en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre, amb excepció del grup de convivència estable afectat.

Entre altres hipotètics contextos, es detalla que si hi ha una transmissió no controlada en el centre educatiu amb un número major de l'esperat, els servicis de salut pública faran una avaluació de risc per a considerar la necessitat d'escalar les mesures, valorant, en última instància, el tancament temporal del centre educatiu.

Inicialment el tancament del centre seria durant 14 dies, encara que la duració del període podria variar en funció de la situació epidemiològica, de l'aparició de casos nous que presenten símptomes i del nivell de transmissió que es detecte. La reobertura es donaria quan la situació estiguera controlada i no suposara un risc per a la comunitat educativa.

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Atenció: l'origen basc del brot de coronavirus en Calp" "La 'bomba' que ha amollat el govern Sánchez sobre els ERTO"