Convoquen 8 places d'agent i 8 d'oficial per Policia Local a Sant Vicent

L'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig aprova les bases per a la creació d'una borsa de feina de policia local

L'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig aprova les bases específiques i la convocatòria pública per a la provisió per funcionari de carrera de huit places d'agent i huit places d'oficial de la Policia Local.

De les places convocades d'agent, incloses en les Ofertes d'Ocupació Pública 2017, 2018 i 2020, cinc corresponen a torn lliure i tres a torn de mobilitat.

Pel que fa a les d'oficial, cinc d'elles es proveiran mitjançant el sistema de concurs-oposició per torn de promoció interna ordinària, dos per concurs-oposició per torn de promoció interna interadministrativa i una pel sistema de concurs per torn de mobilitat.

Estes huit places d'Agent del Cos de Policia Local estan enquadrades en l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local i els seus Auxiliars (Escala Bàsica).Requisits

Quant al torn de mobilitat, entre els requisits dels / de les aspirants, les persones interessades han de ser personal funcionari de carrera, de la categoria d'Agent (subescala de serveis especials, classe policia local) de qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana. I haver prestat serveis efectius durant, almenys dos anys, com a personal funcionari de carrera amb la categoria d'agent.

Pel que fa a torn lliure, els / les persones aspirants han de reunir, entre d'altres, els següents requisits: posseir la nacionalitat espanyola; tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones; i estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2.

Procediments d'inscripció

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat, la qual s'anunciarà a les xarxes socials municipals. Les presentacions d'instàncies que es facen fins llavors, el departament de Recursos Humans procedirà a la seua anul·lació.

Per a la participació en la convocatòria les persones interessades hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància, adreçada a l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, a través de la seu electrònica: https://raspeig.sedipualba.es/.

S'habilitaran dos procediments diferents de la seu electrònica, un per als que concórreguen pel torn de mobilitat i altres per als que ho facen pel torn lliure. La informació sobre els procediments per a la presentació de sol·licituds estarà disponible tant a la pàgina web municipal (En este enllaç) com en la seu electrònica.

Les bases podran consultar en el següent enllaç del portal de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig.
 

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Es busquen 700.000 treballadors en el sector de la construcció" "València posarà multes de fins a 3.000 euros per agressions a persones vulnerables"