770 places d'auxiliar administratiu en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat una convocatòria d'oposicions en concurrència lliure


La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat una convocatòria d'oposicions 2021 a la Comunitat Valenciana per a 770 auxiliars administratius en concurrència lliure.


A més, s'han de sumar altres 93 places de promoció interna que es destinen a persones que ja treballen en l'administració autonòmica valenciana.


El principal requisit per a participar en les oposicions 2021 a la Comunitat Valenciana per a 770 auxiliars administratius serà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, graduat escolar, formació professional de primer grau o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria.


Per a les persones aspirants del torn lliure, l'oposició consistirà en un únic exercici que consistirà en la contestació per escrit, en el termini de 63 minuts, d'un qüestionari de 50 preguntes sobre el contingut dels 33 temes que s'inclouen en l'annex I de la convocatòria. El qüestionari serà tipus test en forma de preguntes amb quatre respostes, de les quals només una d'elles serà la correcta.


D'este qüestionari, 3 de les preguntes versaran sobre el temari general i 4 sobre el temari de normativa sanitària comuna. Totes elles seran de caràcter teòric. Les 43 preguntes restants seran tant de caràcter teòric com pràctic i versaran sobre el contingut dels temes que constitueixen el temari específic de la categoria, que s'inclouen en l'annex I.


En la fase de concurs, a la qual només accediran els qui hagen superat la fase d'oposició, es valoraran els mèrits, conforme a l'Ordre 2/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven els barems de mèrits d'aplicació a la fase de concurs dels processos selectius, a la provisió a través dels concursos de trasllats i als processos de mobilitat interna, de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut, reproduint-se el barem aplicable en l'annex II. La puntuació màxima en esta fase serà de 100 punts.


Pots accedir a les bases de les oposicions a la Comunitat Valenciana per a 770 places per a auxiliar administratiu en este enllaç. El termini per a inscriure's serà d'un mes des de la publicació de les bases.

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Vols ser funcionari de l'Estat?" "Educació oferirà 1.500 places per a la formació en anglès del personal docent"