Aules al 50%, mascaretes i control de l'accés, d'esta forma serà el nou curs universitari

S'han establit algunes mesures incloses en el 'Protocol d'actuació per al començament del curs universitari 2020-2021'
Per a evitar aglomeracions, es recomana escalonar les entrades i eixides tant als edificis com a les aules i laboratoris. | Pixabay

Aules ocupades, amb caràcter general, al 50% del seu aforament, prohibició d'assistència amb símptomes compatibles amb el coronavirus, Ãºs de la mascareta i control de l'accés i circulació són algunes de les mesures incloses en el 'Protocol d'actuació per al començament del curs universitari 2020-2021'.

La Conselleria d'Universitats, en coordinació amb la de Sanitat Universal, i les universitats públiques del territori valencià, han desenvolupat este pla d'actuació davant de la crisi sanitària del coronavirus. El protocol podrà adaptar-se a les especificitats pròpies de les instal·lacions i de l'organització de cada universitat i, en tot cas, estarà subjecte a les modificacions de la normativa estatal i autonòmica en este àmbit.

El document contempla que, abans d'acudir a la universitat, l'estudiantat haurà d'informar-se de l'organització, la ubicació i els horaris de les seues classes presencials, per a conéixer l'aforament permés i assegurar que la seua assistència estiga permesa en cadascuna d'elles.

Mascareta pròpia recomanada i obligatòria

No podran accedir als recintes universitaris les persones amb símptomes compatibles amb el coronavirus, aquelles a les que s'haja diagnosticat la malaltia i que no hagen finalitzat el període d'aïllament requerit, o les que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada.

L'estudiantat haurà d'accedir als recintes universitaris amb mascareta pròpia. El seu ús és sempre recomanat i serà obligatori segons la normativa en vigor, únicament podrà exceptuar-se el seu ús en les aules docents si, una volta sentats, es manté una distància interpersonal d'almenys 1,5 metres. En els espais de laboratorios i pràctiques serà obligatori l'ús de mascareta en tot moment.

Els accessos a les aules tindran dispensadors amb preparats de base alcohòlica per a facilitar la higiene de mans. En cada edifici es comptarà amb almenys un punt de subministrament de guants per a casos específics i es disposarà de mascaretes higièniques o quirúrgiques per a l'ús exclusiu del personal de la universitat.

Les entrades i eixides hauran de ser ordenades, usant les portes respectives degudament senyalitzades i mantenint la distància interpersonal recomanada. Per a evitar aglomeracions, es recomana escalonar les entrades i eixides tant als edificis com a les aules i laboratoris.

Limitació de permanència en corredors

No es permetrà la permanència en corredors, zones de pas i altres zones d'ús comú en els que estiga indicat d'esta forma, per a facilitar que, tant l'estudiantat com el professorat, puga accedir a les aules i laboratoris mantenint la distància interpersonal. L'estudiantat haurà d'acudir directament a l'aula i ocupar el seu seient uns minuts abans de l'hora en què s'inicie la classe.

En els períodes de descans entre classes, haurà de quedar-se en espais oberts o aquells de dins dels edificis específicament habilitats per a tal fi. Una volta acabades les classes, no haurà de quedar-se en les instal·lacions universitàries.

Pel que fa a l'organització de l'espai en les aules, amb caràcter general es limitarà l'aforament de les aules al 50% de la seua capacitat d'ocupació habitual. Els seients es disposaran de la següent manera: amb un seient buit de separació entre les persones d'una mateixa fila i un seient buit en les files anterior i posterior del seient ocupat. Si en algun moment se sobrepassa l'aforament del 50%, s'ocuparan de manera preferent els seients al costat dels corredors. En cap cas l'aforament sobrepassarà el 75% de la capacitat d'ocupació habitual. 

Grups estables

S'evitarà sempre que siga possible, que una mateixa aula es compartisca per més d'un grup en una mateixa jornada o torn per a evitar el contacte i minimitzar els desplaçaments de l'estudiantat. L'organització en grups estables «possibilita el rastreig de contactes en cas de contagi», remarquen les directrius.

Si es compartix l'ús d'una aula, amb un grup durant el matí i un altre grup durant la vesprada, entre els dos es disposarà del temps necessari per a neteja, desinfecció i ventilació de les aules. Per a això, pot ser necessari escalonar l'horari de les diferents aules. En este mateix sentit, es recomana que l'estudiantat ocupe el mateix seient durant tota la jornada.

En els laboratoris, de manera general es limitarà l'aforament a una persona per cada 5 metres quadrats de superfície total. En cas necessari i preservant esta limitació, cada universitat podrà prendre les mesures d'adaptació convenients.

Els espais docents usats es netejaran i desinfectaran, almenys, dos voltes cada dia lectiu. En les tasques de neteja es prestarà especial atenció en les zones d'ús comú i a les superficies de contacte més freqüents com per exemple poms de portes, taules, seients, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, etc.

El material de l'aula d'ús compartit del professorat, com el teclat, el ratolí, el comandament a distància d'elements audiovisuals, auriculars o micròfons, serà desinfectat abans de cada ús o protegits amb material d'un sol ús.

Actuació en cas de símptomes

En cas de què algun membre de la comunitat universitària presente símptomes durant la seua estada en els espais universitaris, haurà de comunicar-ho al professor si es troba en una aula o al servici de Prevenció, per a abandonar el recinte universitari i contactar de manera immediata amb el seu centre de salut.

En cas necessari, com l'ocurrència de diferents símptomes que puguen evidenciar la consideració de cas sospitós serà traslladada a una sala o espai habilitat prèviament a on es procedirà al seu aïllament voluntari i en el que es quedarà amb mascareta fins que reba l'assistència i recomanacions dels servicis sanitaris. Esta sala comptarà amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb bossa a on tirar la mascareta i els mocadors d'un sol ús.

És recomanable disposar de, almenys, un espai d'aïllament per cada campus, depenent de les característiques de cada universitat. D'acord amb el Procediment de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, el Servici de Prevenció iniciarà el protocol de declaració del cas sospitós a la Conselleria de Sanitat i el remetrà al seu centre d'atenció primària per a fer-li la prova de detecció del coronavirus. El servici de Prevenció col·laborarà amb els tècnics de Salut Pública proporcionant informació sobre els contactes estrets del cas en l'àmbit de la Universitat.

A demés, s'establix que els servicis de prevenció universitaris disposaran d'almenys una persona referent per als aspectes relacionats amb la Covid-19.

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"L'últim anunci de la Generalitat: Mobilització de les forces de seguretat" "Tot preparat: El pla de Sánchez per a aprovar l'estat d'alarma en 24 hores molt prompte"