Sagunt oferix 3 pràctiques per a graduats en periodisme, comunicació audiovisual i disseny

Les mans d'una persona sostenint una tauleta i un ordinador portàtil al fons
Les mans d'una persona sostenint una tauleta i un ordinador portàtil al fons

 

L’Ajuntament de Sagunt, en la comarca del Camp de Morvedre (València), ha obert tres procediments sistemàticament de concurs per a la creació de tres bosses per a la contractació laboral en pràctiques de graduats de periodisme, comunicació audiovisual i disseny i tecnologies creatives (Grup A1). 

 

El termini per a la presentació d’instàncies i de documentació està obert i finalitzarà este divendres, 22 de gener de 2021. Al costat d’estes instàncies s’haurà d’acompanyar, a demés dels mèrits objecte de valoració, el justificant d’haver efectuat el pagament de la taxa, que és de 60 euros.

 

Per a ser admés en el procediment selectiu, els aspirants hauran de reunir tots els requisits exigits en les bases de les dos convocatòries. Estes bases es troben en la web de l’ajuntament. A demés, els aspirants hauran d’acreditar que hagen obtingut la titulació exigida en les presents bases, dins dels cinc anys (set quan el contracte es concerte amb un treballador amb discapacitat) següents a la terminació dels corresponents estudis.

 

D’altra banda, els sol·licitants hauran d’estar també en possessió del certificat C1 de coneixements de l’idioma valencià, i estar en possessió del permís de conduir tipus B. El sistema de selecció dels aspirants serà a través d’un concurs, a este efecte es tindran en compte mèrits com a idiomes comunitaris, treballs fets, expedient acadèmic universitari, cursos de formació, etc.