La mascareta no és obligatòria en quatre situacions en el territori valencià

D'esta manera es desprén de la Resolució publicada en el DOGV
El DOGV arreplega quatre situacions en els que no és obligatori portar mascareta | Pixabay

Des del passat dissabte 18 de juliol, l'ús de la mascareta ha passat a ser obligatori en el territori valencià: «Les persones de sis anys, d'ara en avant, estan obligades a l'ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic».

D'esta manera ha quedat arreplegat en la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció front al Covid-19, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

A pesar d'això, la mateixa resolució també arreplega quatre situacions en les que la mascareta no és obligatòria:

  1. Durant la pràctica d'activitat física o qualsevol altra activitat amb la que resulte incompatible usar-la.
  2. En les activitats infantils i juvenils d'oci mentres s'estiga amb el grup de convivència estable.
  3. En els espais de la naturalesa o a l'aire lliure fora de nuclis de població, platges i piscines, sempre que l'afluència de les persones permeta mantindre la distància interpersonal d'1,5 metres.
  4. L'obligatorietat no serà exigible per a les persones que presenten alguna malaltia o dificultat respiratòria que puga vore's agreujada per l'ús de mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per a llevar-se la mascareta, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable el seu ús i en els supòsits de força major o situació de necessitat.

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Mascaretes perilloses: la guia definitiva de les que protegixen i les que no" "Urgent: Es disparen els infectats per coronavirus en Gandia"