Noves restriccions per coronavirus en la Comunitat Valenciana després de la fi de l’estat d’alarma


Rebre les notícies de València Diari

 

Les noves restriccions en la Comunitat Valenciana ja són una realitat. El final de l’estat d’alarma ha obligat a la Generalitat Valenciana a decidir noves mesures anticovid. La Generalitat Valenciana ha anunciat este dissabte les noves restriccions que entraran en vigor esta mitjanit i s’aplicaran fins a, almenys, el pròxim 24 de maig.

Estes són les noves restriccions per coronavirus en la Comunitat Valenciana

 

Toc de queda en la Comunitat Valenciana

Queda limitada la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 00.00 hores i les 06.00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana, tret que s’haja de realitzar alguna de les activitats següents:

a) Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Assistència a centres d’atenció veterinària per motius d’urgència.

d) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

e) Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats previstes en este apartat.
f) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

g) Desenvolupament d’activitats cinegètiques vinculades al control de la sobreabundància d’espècies cinegètiques que puguen causar danys als ecosistemes, en els cicles productius de l’agricultura i la ramaderia i en la seguretat viària.

h) Per causa de força major o situació de necessitat.

i) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.

j) Proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei, quan resulti necessari per a la realització de les activitats previstes en els paràgrafs anteriors.

Mesures relatives a la permanència de grups de persones en espais privats i públics

1. En espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, no es podran formar grups de més de 10 persones, tret que es tracte de persones convivents i sense perjudici de les excepcions previstes en els següents apartats d’esta resolució, així com en altres actes administratius que siguen aplicable.

2. En domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com en l’exterior, no es podran formar grups de més de 10 persones, tret que es tracte de persones convivents i no més de dos nuclis de convivència, i sense perjudici de les excepcions previstes en els següents apartats d’aquesta resolució, així com en altres actes administratius que siguen aplicable.

3. S’exceptuen de les limitacions establertes en els apartats anteriors les següents situacions:

a) Les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l’atenció i acompanyament a persones menors d’edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d’especial vulnerabilitat.

b) La convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o progenitores no convivents entre ells.

c) L’acolliment familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les seues tipologies.

d) La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.

e) Les persones que viuen soles, que es podran incorporar, durant tot el període de vigència de la mesura, a una altra única unitat de convivència, sempre que en esta unitat de convivència només s’incorpore una única persona que viva sola.

4. Tampoc estan incloses en les limitacions previstes en l’apartat anterior, les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents que imparteixen els ensenyaments a les quals fa referència l’article 3 de la Llei orgànica d’Educació, inclosa l’ensenyament universitari, ni aquelles activitats per a les quals s’estableixen mesures específiques.

Mesures relatives a llocs de culte

La permanència en llocs de culte, per a reunions, celebracions i trobades religioses, incloses les cerimònies nupcials o altres celebracions religioses específiques, no podrà superar el 75% del seu aforament, sempre que la distància interpersonal respecte un mínim d’1,5 metres. L’aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l’espai destinat al culte i s’hauran de complir les mesures generals de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.

Mesures de cautela, seguretat i higiene.

S’acorden les següents mesures de seguretat i higiene, en matèria de salut pública per a fer front a la crisi sanitària causada pel SARS-CoV-2, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana:

1. Deure de cautela i protecció.

Tota la ciutadania haurà d’adoptar les mesures necessàries per a evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia COVID-19, així com la pròpia exposició a estos riscos. Este deure de cautela i protecció serà igualment exigible a les persones i entitats titulars de qualsevol activitat o servei ordenat en esta resolució.

2. Distància de seguretat interpersonal.

1. Haurà de complir-se el manteniment de la distància de seguretat interpersonal establerta en la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 de, almenys, 1,5 metres.

2. En l’ús d‘ascensor i muntacàrregues, l’ocupació màxima de persones serà de 1/3 del seu aforament, tret que es tracte de persones convivents.

3. Ús de màscara.

1. Les persones de sis anys d’ara endavant queden obligades a l’ús de màscares en els següents suposats:

a) En la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

b) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs la persona conductora, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de màscares quan es troben dins de la seua cabina.

2. L’obligació continguda en l’apartat anterior no serà exigible:

a) Per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la màscara o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

b) Tampoc serà exigible en el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la mateixa naturalesa de les activitats, l’ús de la màscara resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

3. S’equiparen a l’exercici de l’esport individual, les activitats que suposen un esforç físic de caràcter no esportiu, a l’aire lliure i de manera individual, mantenint, en tot cas, la distància mínima de 1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents.

4. Es consideren activitats incompatibles amb l’ús de la màscara, les següents:

a) El bany en la mar, llacs, embassaments, rius o en altres zones de bany; així com en piscines, en l’exterior o cobertes.

b) La pràctica d’esport en el mitjà aquàtic, siga este natural o artificial.

c) Els períodes de descans abans o després del bany o la pràctica d’esport en el mitjà aquàtic, a l’entorn d’este.

En el cas del descans a les platges, rius o entorns assimilats, o en piscines no cobertes, el citat període només podrà estendre’s a aquell en què la persona romanga en un punt determinat i respectant la distància mínima d’1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents, i sense que l’agrupació de persones puga superar el número màxim permés.

En el cas de piscines cobertes o en el cas que este descans es realitze a bord d’embarcacions, només s’entendrà per període de descans l’estrictament necessari entre intervals d’activitat.

d) Les activitats de socorrisme o rescat quan requereixen accedir al mitjà aquàtic.

e) Els moments estrictament necessaris per a menjar o beure, en llocs en els quals estiga autoritzat.

5. Es consideren activitats compatibles amb l’ús de la màscara, les següents:

a) El passeig pels accessos a platges, llacs i altres entorns naturals.

b) El passeig arran de mar i dels altres entorns aquàtics.

c) L’ús de vestuaris de piscines públiques o comunitàries, excepte a les dutxes.

d) La permanència en l’exterior o interior d’establiments d’hostaleria fora dels moments estrictament necessaris per a menjar o beure.

4. Mesures d’higiene.

S’hauran d’observar els diferents protocols que s’estableixen, amb caràcter general o per a cada sector, en els diferents àmbits, establiments, serveis i activitats, que ordenen les diferents mesures d’higiene en matèria de salut pública. Estos protocols seran actualitzats quan així ho requeresquen les circumstàncies epidemiològiques.

Mesures específiques per activitats, serveis i sectors, en matèria de salut pública.

S’acorden les següents mesures específiques per activitats, serveis i sectors, en matèria de salut pública, per a fer front a la crisi sanitària causada pel SARS-CoV-2, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana:

Mesures relatives a celebracions, esdeveniments o concentracions de persones.

1. No es permet la realització de celebracions populars, desfilades o espectacles itinerants.

2. Els esdeveniments de qualsevol naturalesa, que puguin implicar aglomeració de persones i no estiguin prevists específicament en un altre punt d’aquesta resolució, es realitzaran d’acord amb les següents mesures:

a) En el cas de celebrar-se en espais interiors, l’aforament serà del 75% amb un màxim de 500 persones assistents.

b) En el cas de celebrar-se a l’aire lliure, l’aforament serà del 75% amb un màxim de 1000 persones assistents. No obstant això, es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de 4 sectors diferenciats de 500 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i sortida, lavabos i servei d’hostaleria independents en cada sector.

3. En tot cas s’haurà de complir el següent:

a) Establiment de butaques o seients preasignados, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos o compliment amb la distància interpersonal de 1,5 metres excepte convivents i grups màxims de 10 persones.

b) Establiment d’entrades i sortides escalonades i ordenació del moviment d’assistents amb senyalització del sentit de circulació o barreres físiques que delimitin els circuits.

c) No es permet el consum d’aliments ni begudes, excepte aigua, excepte en la zona de restauració habilitada a este efecte, que haurà d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir amb les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració.

d) No es permet fumar o ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats, inclosos cigarrets electrònics o vapeo.

4. No obstant això, podran celebrar-se activitats extraordinàries o espectacles en establiments amb llicència diferent de la regulada en la normativa d’espectacles, de conformitat amb l’article 83 del Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, en les condicions anteriorment previstes en l’apartat 3 d’aquest punt, i les següents:

– Aforament màxim del 50% sobre el previst en la llicència d’obertura de l’establiment o recinte on es desenvolupen amb un límit màxim en espais interiors de 500 persones assistents i de 1000 persones assistents en el cas de celebrar-se en espais oberts; no obstant això, es poden establir divisions de l’espai d’un màxim de fins a quatre sectors diferenciats de fins a 500 assistents en cadascun d’ells, amb entrada i sortida a lavabos i serveis d’hostaleria independents de cada sector.

– Recintes amb graderies amb seients preasignados que s’ocuparan mantenint un seient de distància en la mateixa fila o compliment de la distància interpersonal de seguretat de 1,5 metres excepte convivents o grup màxim de 10 persones. Si el recinte és diàfan, serà ocupat amb cadires, aplicant-se les condicions indicades en els punts anteriors.

– La persona o entitat organitzadora atendrà per a la seua autorització al que es preveu en el Títol III del reglament aprovat pel Decret 143/2015. Així mateix, l’organització haurà de presentar en el moment de la sol·licitud un Pla de Contingència que observe els requisits i condicions d’este apartat i de l’apartat 3 anterior.

Mesures relatives a biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art, monuments i altres equipaments culturals.

1. En les instal·lacions que ordena este punt, no hi haurà restriccions d’aforaments, però s’hauran de garantir les mesures de distanciament, higiene i prevenció.

2. Es podrà fer ús per la ciutadania d’ordinadors i mitjans informàtics o electrònics llocs a la seua disposició, que hauran de netejar-se i desinfectar-se després de cada ús.

3. Les visites guiades seran de grups de fins a 20 persones en espais oberts i de fins a 10 persones en recintes tancats.

Mesures relatives a pavellons de congressos, sales de conferències o multiusos i altres establiments i instal·lacions similars, incloent les instal·lacions firals.

1. Es recomana la realització telemàtica de tota mena de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències.

2. La celebració dels mateixos que s’organitzen de manera presencial, es durà a terme sense superar en cap cas el 75% de l’aforament en cadascun dels pavellons de congressos, sales de conferències o multiús, i altres establiments i instal·lacions similars, incloent les de les institucions firals de la Comunitat Valenciana. No s’autoritzen serveis d’hostaleria ni restauració en esta mena d’esdeveniments, tret que es dispose d’un espai específic i diferenciat que quedarà subjecte a les mesures establertes per als establiments d’hostaleria i restauració.

3. El que es preveu en l’apartat anterior serà aplicable a la realització d’activitats i tallers informatius i de divulgació en l’àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, dirigits a tota mena de públic, i que tinguen per objecte l’aprenentatge i la divulgació de continguts relacionats amb la I+D+i.

Mesures relatives a cinemes, cinemes d’estiu, autocinemes, teatres, amfiteatres, auditoris, sales multifuncionals, sales d’arts escèniques i circs.

1. En els establiments que ordena este punt, l’aforament màxim és del 75%.

2. Les entrades seran numerades, amb registre d’assistents o preassignació de localitats. L’accés es farà de manera gradual, amb pauses escalonades i distància interpersonal entre treballadors i públic i del públic entre si.

3. El públic haurà d’estar assegut i no es permet la consumició.

4. No es permet l’intercanvi d’objectes amb i entre el públic.

5. Es consideren incloses en este punt les instal·lacions fixes o portàtils.

Mesures relatives a atraccions de fira.

1. S’inclou en este punt, els parcs temàtics, zoològics, aquaris, safari-park, fires d’atraccions fixes o itinerants, parcs aquàtics, establiments de jocs amb armes simulades.

2. L’aforament màxim és del 75% de l’autoritzat, establint-se per l’entitat titular de l’establiment sistemes de limitació i control d’accés.

3. En les atraccions de fira d’este punt en les quals els elements disposen de files de seients, podrà ocupar-se el 50% de cada fila, sempre que guarden la distància mínima de seguretat de 1,5 metres. Quan totes les persones usuàries residesquen en el mateix domicili, podran ser utilitzats tots els seients de l’element.

Les atraccions que no tinguen seients incorporats podran utilitzar-se sempre que es mantinga un aforament màxim del 75% de la capacitat de la instal·lació, i si, per la dinàmica de l’atracció, no es pot mantenir la distància mínima de seguretat entre persones usuàries, es reduirà l’aforament fins al 50%, havent de procurar-se, en tot cas, la màxima separació entre elles i la desinfecció de mans abans de l’ús de l’element.

Mesures relatives a vetlles i enterraments.

1. Les vetlles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, amb un aforament limitat al 50% i un màxim de 50 persones en espais a l’aire lliure i de 25 persones en espais tancats, siguen o no convivents, garantint-se la distància interpersonal de seguretat i mesures d’higiene.

2. La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per a cremació de la persona morta, es restringeix a un màxim de 50 persones en espais a l’aire lliure o de 25 persones en espais tancats, entre familiars i persones reunides.

Mesures relatives a cerimònies no religioses i celebracions posteriors a cerimònies religioses i no religioses.

1. Les cerimònies no religioses podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, ja siga en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere el 50% del seu aforament, garantint-se la distància interpersonal de seguretat i mesures d’higiene.

2. Les celebracions que impliquen servei d’hostaleria, restauració, en salons de banquets o en qualsevol altre establiment d’hostaleria o espai privat, s’ajustaran al regulat en esta matèria.

Mesures relatives a establiments i locals comercials i de prestació de serveis.

1. Els establiments i locals comercials i d’activitats de serveis professionals, amb independència de la seua superfície útil d’exposició i venda, hauran de limitar al 75% el seu aforament total. En el cas d’establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clientela en cadascuna d’elles haurà de guardar esta mateixa proporció. L’aforament màxim permés estarà visible en l’entrada.

2. Tots els establiments i locals comercials i d’activitats de serveis professionals que disposen d’aparcaments o espais destinats a l’estacionament de vehicles dels seus clients, limitarà al 75% la capacitat d’estos aparcaments i espais.

3. Els locals comercials i les superfícies comercials l’activitat de les quals siga la venda de productes mantindran el seu horari autoritzat, dins de l’horari relatiu a la circulació de les persones que pogués establir-se.

Aquells establiments destinats a la venda de productes de primera necessitat (bàsicament alimentació i productes farmacèutics) que tingueren un horari autoritzat superior de tancament, podran mantenir el mateix, únicament per a la venda d’estos productes.

4. En els locals comercials i de prestació de serveis, inclosos els situats en els centres comercials, no està permés l’ús de zones comunes i recreatives de parcs comercials, excepte per al trànsit entre establiments comercials.

5. A l’efecte d’este punt, no estan inclosos en el mateix els establiments l’activitat principal dels quals siga la prestació de serveis professionals i els centres en els quals s’imparteix formació no reglada.

Mesures relatives a mercats de venda no sedentària.

1. En el cas dels mercats de venda no sedentària (“mercats ambulants”), que desenvolupen la seua activitat en la via pública a l’aire lliure, es podran instal·lar fins a un màxim del 75% dels llocs habitualment autoritzats, podent augmentar l’espai disponible, de manera que es produesca un efecte equivalent per a garantir que es mantinga la distància de seguretat i s’eviten les aglomeracions. Alternativament es podrà optar per limitació i control d’aforament al 75% de la seua capacitat sense limitar el nombre de llocs.

2. Els espais habilitats per a la celebració d’estos mercats hauran d’estar delimitats amb cintes d’obres, tanca o qualsevol altre mitjà que permeta marcar de manera clara els límits de l’espai, de manera que permeta limitar l’afluència de la clientela i s’assegure l’aforament permés. Es podrà establir un ús diferenciat per a l’entrada i la sortida.

3. Els ajuntaments han d’establir requisits de distanciament entre llocs amb l’objectiu de mantenir la distància de seguretat entre treballadors, clients i vianants, que hauran de fer ús de la màscara en tot moment.

4. Una vegada finalitzada l’activitat de venda, i recollits tots els llocs, es procedirà a la neteja i desinfecció de sòls i superfícies de tot el recinte on s’haja desenvolupat el mercat, així com dels accessos i zones de sortida.

5. Es respectaran les mesures d’higiene comunes a totes les activitats, i les mesures addicionals d’higiene dels establiments i locals amb obertura al públic establertes en els protocols corresponents.

6. En el seu cas, l’aforament màxim permés estarà visible en l’entrada, tancant perimetralment amb control d’aforament.

Mesures relatives a activitats festeres tradicionals situades en els municipis de la Comunitat Valenciana.

Les seus festeres regulades en el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, podran obrir per a la realització de les seues activitats habituals en les franges horàries de 10.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 22.00 hores, sense que es puga consumir menjar ni beguda i amb una limitació d’aforament del 75%.

 

Mesures relatives a establiments d’hostaleria i restauració.

1. S’inclou en este punt a totes les activitats hostaleres i de restauració que tenen per objecte la prestació de servei de begudes i menjar elaborat per al seu consum a l’interior o exterior dels locals, entre els quals es troben, salons de banquets, restaurants, café, bar, cafeteries, establiments públics situats en zona marítim-terrestre i saló-lounge.

Així mateix, s’inclouen els serveis tipus self-service o bufet, d’acord amb les mesures de seguretat i protocols establerts a este efecte.

2. En estos establiments, l’aforament permés a l’interior de local és del 50%, sempre respectant un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors.

A les terrasses a l’aire lliure l’aforament és del 100%. Es considera “terrasses a l’aire lliure”, tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de dos parets, murs o paraments.

3. Estos establiments:

– Hauran d’estar tancats a les 23.30 hores.

– L’ocupació de les taules serà d’un màxim de 10 persones per taula o agrupacions de taules, tret que siguen convivents.

– La distància entre taules serà de 2 metres en interior d’establiments i 1,5 en terrasses exteriors.

– El consum serà sempre assegut en taula.

– L’ús de màscara serà necessari quan no s’estiga consumint.

– L’aforament màxim permés ha d’estar visible en l’entrada.

– Es respectaran les mesures generals i addicionals d’higiene.

4. No queda permés en els establiments de restauració i hostaleria:

L’ús de la barra.

Fumar.

– L’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats inclosos cigarrets electrònics o vapeo en espais a l’aire lliure o tancat.

– El ball, ni en interiors ni en exteriors.

5. S’exceptuen del límit horari de tancament previst en l’apartat anterior, els establiments, locals i activitats que en virtut dels seus especials característiques presten un servei que es puga considerar essencial o no substituïble:

– Serveis d’hostaleria d’hospitals i clíniques, per a ús de professionals, i acompanyants i familiars de pacients.

– Serveis d’hostaleria i restauració d’establiments hotelers i allotjaments turístics, per a ús exclusiu de la clientela allotjada en estos.

– Serveis d’hostaleria i restauració situats en empreses i llocs de treball, per a ús exclusiu per al personal ocupat.

– Servei d’hostaleria i restauració en centres educatius, per a ús exclusiu del personal docent i no docent i de l’alumnat del centre, i en els centres residencials, diürns i ambulatoris del servei públic valencià de serveis socials.

– Serveis de restauració en àrees de servei de vies de comunicació, o llocs que no sent considerats com a àrees de servei es troben pròxims o confrontants a les carreteres bé de manera directa en el cas de carreteres convencionals, bé a través d’enllaços en cas d’autovies i que presten servei, tots ells, de manera habitual als transportistes, o al personal pertanyent als serveis essencials de qualsevol tipus, inclosos els serveis de conservació i manteniment de carreteres, o a la resta de personal en cas de causes imprevistes estrictament justificades.

En els casos exceptuats en este apartat, a partir de la conclusió de l’horari establert per a establiments de restauració i hostaleria, estos podran continuar la seua activitat sol i exclusivament per a les persones usuàries d’estos, fins al seu horari de tancament habitual, sense perjudici de la subjecció a la resta de mesures establertes per als establiments de restauració i hostaleria.

6. Les activitats de restauració de servei a domicili, o de recollida de menjar i/o beguda per la clientela en l’establiment amb cita prèvia, es podrà dur a terme durant l’horari d’obertura habitual de l’establiment.

 

Mesures relatives als establiments i activitats d’oci i entreteniment.

1. Queda suspesa l’activitat pròpia de discoteques, sales de ball i bars de copes amb i sense actuacions musicals en directe, pubs, ciber-café, cafés teatre, cafés concerte i cafés cantant.

2. No obstant això, podran realitzar activitats de restauració i hostaleria compatibles amb la seua llicència o autorització, en les condicions i amb les limitacions horàries i d’aforament compreses en l’anterior punt 11 de la present resolució:

– Els establiments i locals classificats en l’epígraf 1.2.5 i 2.7 (a excepció del 2.7.6) del Catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

– Els establiments de sales de festa, discoteques i sales de ball, que acrediten mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’ajuntament, que les pistes de ball estan ocupades per taules i cadires, guardant els aforaments i distàncies disposats en les mesures establertes per als establiments de restauració i hostaleria.

En tots estos establiments i locals el consum serà sempre assegut en taula, i no es permet el ball ni la realització de karaokes i actuacions esporàdiques o amateur de cant, estant permeses les actuacions professionals de grups musicals i discjòquei, assegurant ventilació suficient, i una distància de seguretat d’almenys 2 metres entre músics i públic en el cas de cantants i instruments de vent.

 

Mesures relatives a activitats recreatives d’atzar.

Es permet l’obertura dels establiments i espais dedicats a activitats recreatives i d’atzar, entre els quals s’inclouen, casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d’atzar, salons de joc, tómboles i salons cíber, observant l’horari de tancament establert per als establiments de restauració i hostaleria, així com la resta de les mesures, aforament i limitacions previstes per a estos establiments.

Mesures relatives al consum de tabac i assimilats.

1. No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire lliure, quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal de, almenys, 2 metres.

2. Esta limitació serà aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats inclosos cigarrets electrònics o vapeo en espais a l’aire lliure o tancats.

Mesures relatives a la venda i consum d’alcohol.

1. Es prohibeix la venda d’alcohol durant la franja horària compresa entre les 22.00 hores i les 8.00 hores de l’endemà, en tota mena d’establiments de venda al públic independentment de la llicència amb què operen, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració que es regirà pel que s’estableix en el punt anterior.

2. Així mateix es prohibeix el consum d’alcohol en la via pública les 24 hores del dia, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració, en compliment del que es disposa en l’article 69 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.

Mesures relatives a hotels, albergs turístics, cases rurals i altres allotjaments.

1. Als hotels, albergs turístics, cases rurals i altres allotjaments similars, l’obertura de zones comunes podrà ser de fins al 75% de l’aforament, garantint les mesures de distanciament, higiene i prevenció i afavorint l’ús de zones ben ventilades.

2. Als hotels, els serveis de restauració s’adaptaran al que s’estableix en el punt de mesures relatives a establiments d’hostaleria i restauració.

3. En els allotjaments que ofereixen habitacions i serveis col·lectius, les persones de diferents grups de convivència no poden pernoctar en la mateixa estada ni utilitzar cuines compartides.

 

Mesures relatives a activitats de guia de turisme.

1. Esta activitat es realitzarà, preferentment, mitjançant cita prèvia.

2. El grup màxim serà de 20 persones en espais a l’aire lliure i 10 persones en espais tancats, incloent al guia turístic.

3. S’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes amb caràcter general, i, en particular, les relatives al manteniment de la distància mínima de seguretat interpersonal i a la utilització de màscares.

Mesures relatives a l’ensenyament artístic reglat en conservatoris i centres autoritzats, ensenyament no reglat en escoles o acadèmies de música o dansa, i activitat formativa d’agrupacions musicals en general (orquestres, bandes,…), companyies de dansa i en escoles de teatre.

1. L’ensenyament que es recull en este punt, podrà impartir-se amb la limitació del 75% del seu aforament.

2. En la configuració de la zona d’interpretació musical o coral la separació mínima serà de 1,5 metres, entre qualsevol dels seus membres, així com entre intèrprets i altres persones (director/a, abanderats/as, ajudants per a pas de partitures, tècnics de so,…). En cas de no poder garantir esta distància s’haurà d’utilitzar màscares, per la qual cosa en instruments de vent, metall i altres amb filtre, la distància serà un factor prioritari i limitant d’ús.

3. De la mateixa manera, l’activitat de dansa haurà de contemplar en la mesura que siga possible la separació de 1,5 metres. En cas de no poder garantir esta distància s’haurà d’utilitzar màscares. Es limitaran en la mesura que sigui possible pràctiques que impliquin contacte dels intèrprets.

4. En cas de no poder garantir la distància de seguretat en el local d’assajos, es recomana distribuir dels mateixos segons repertori, per seccions o per cordes instrumentals, com per exemple vent-fusta, vent-metall, percussió, solistes, cos de ball, etc., per a evitar aglomeracions i reduir els assajos generals.

5. S’ha de netejar i desinfectar el mobiliari personal (cadires, faristols, sòl i barres en el cas de dansa) abans i després del seu ús.

6. Els instruments, annexos, mobiliari, faristols i partitures seran d’ús individual exclusiu, independentment de qui ostente la seua propietat (intèrpret o societat).

7. En instruments habitualment compartits (percussió, pianos i altres), s’ha de programar el seu ús per a procedir a la neteja meticulosa, abans i després de cada canvi d’intèrpret musical. En el cas de dansa, els espais compartits per a l’execució (sòl i barres de mans entre altres) deuran també ser netejats meticulosament, abans i després de cada canvi d’intèrpret.

8. Es prestarà especial atenció a la neteja dels vestuaris i altres zones comunes.

 

Mesures relatives a acadèmies, autoescoles i altres centres de formació no reglada.

1. Es recomana l’ensenyament telemàtic, especialment aquella dirigida a persones vulnerables.

2. Podrà impartir-se l’activitat formativa de manera presencial, guardant la distància mínima de seguretat interpersonal i mantenint les mesures d’higiene i prevenció, i sempre que no se supere el 75% de l’aforament màxim de la instal·lació.

Mesures relatives a activitats de temps lliure i parcs infantils recreatius.

1. Els parcs, jardins i zones d’esplai a l’aire lliure podran romandre oberts en l’horari de llibertat de circulació de les persones que pogués establir-se.

Durant el seu temps d’obertura, es mantindran les mesures de seguretat interpersonal i higiene i prevenció i vigilància, relatives al compliment de les mesures d’agrupació o reunió socialment previstes.

2. Als parcs infantils recreatius a l’aire lliure, castells inflables, tobogans i altres jocs infantils hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19, mantenint la neteja segons els protocols a este efecte aprovats per l’autoritat de salut pública corresponent.

3. S’autoritzen les activitats d’oci educatiu i educació en el temps lliure, i escoles d’animació juvenil, organitzades tant per les administracions com per les entitats o associacions juvenils d’educació no formal. En les instal·lacions interiors o exteriors on es desenvolupen estes activitats no es podrà superar el 50% del seu aforament. Les activitats hauran de realitzar-se en grups de fins a un màxim de 20 persones a l’aire lliure i de 10 persones en interior, a més de la persona monitora en tots dos casos.

En qualsevol cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i distanciament físic, seguretat interpersonal, higiene, neteja, prevenció, i seguint les indicacions contingudes en els protocols establerts a este efecte per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19.

Es consideren inclosos en este apartat, les ludoteques i tots aquells establiments d’activitats recreatives infantils i juvenils.

 

Mesures relatives a transport turístic de passatgers i navegació d’esbarjo.

1. Transport turístic de passatgers:

– Les persones empresàries i professionals que duguen a terme l’activitat de transport turístic de passatgers en vaixells i embarcacions que no siguen vaixells de passatge tipus creuer, i que naveguen i fondegen en les aigües adjacents al territori de la Comunitat Valenciana, hauran d’assegurar-se que el passatge i les persones a bord complesquen amb les mesures higièniques i sanitàries, especialment pel que fa a l’exercici de l’activitat laboral, professional i empresarial.

– Les persones empresàries i professionals que duguen a terme l’activitat de transport turístic de passatgers adoptaran les mesures necessàries per a assegurar l’embarcament i desembarque del passatge de forma ordenada i observant en tot moment les mesures sanitàries aplicables.

– L’ocupació de vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic es podrà realitzar al 100% del seu aforament. L’ús de la màscara serà obligatori en tot moment, excepte quan es troben dins de la seua cabina.

2. Navegació d’esbarjo i activitats nàutiques.

– A bord de les embarcacions dedicades a la navegació d’esbarjo es podrà ocupar el 100% del seu aforament.

– En totes les activitats previstes en este apartat hauran d’adoptar-se les mesures de desinfecció i normes de salut i higiene que siguen aplicables a vaixells i embarcacions d’esbarjo, motos nàutiques i artefactes nàutics d’esbarjo.

– Durant la realització de pràctiques de navegació per a l’obtenció de titulacions nàutiques d’esbarjo que requeresquen de l’ús d’embarcacions d’esbarjo, les persones a bord de l’embarcació seran del 100% de les autoritzades en els certificats de l’embarcació, sense que en cap cas es puga sobrepassar el nombre d’alumnes especificat en l’article 15.8 del Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo.

Mesures relatives al transport públic, privat i un altre transport regular.

1. En els vehicles d’ús privat, l’ocupació màxima serà la que permet el nombre de places autoritzades del vehicle.

2. En els transports públics de viatgers en vehicles de fins a 9 places, inclosa la persona conductora, es permet ocupar la totalitat de les places posteriors del vehicle, així com les ofertes en la fila de seients del conductor, quan s’hagen esgotat prèviament, les posteriors, excepte quan el conductor puga ser considerat com a persona de risc.

3. En els transports amb autobús, es permet fins al 100% de les places amb separació entre passatgers si el nivell d’ocupació ho permet.

4. En els vehicles en què, per les característiques tècniques, únicament es dispose d’una fila de seients, com en cabines de vehicles pesants, furgonetes, o altres, podran viatjar com a màxim 2 persones, sempre que els ocupants utilitzen màscares i mantinguen la màxima distància possible.

5. És obligatori l’ús obligatori de màscara per totes les persones ocupants de qualsevol mena de vehicle, excepte quan totes les persones ocupants de vehicles tancats convisquen en el mateix domicili.

6. En les pràctiques de vehicles d’autoescola, la limitació és de 2 persones per fila de seients i amb ús de màscara. S’haurà de desinfectar i netejar el vehicle després de cada ús.

7. S’inclou en este tipus de transport la modalitat tipus cotxe-llit o similar, pràctiques d’autoescola i un altre transport regular, també telefèric i funicular.

8. Queden exempts de les limitacions d’este punt els vehicles especialitzats, d’emergència, ambulàncies i similars.

 

Mesures relatives a l’activitat física, l’esport, les instal·lacions esportives i les competicions esportives.

1. Activitat física i esportiva de caràcter general.

a) Es podrà practicar, amb caràcter general, activitat física i esportiva, a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes o tancades, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles.

b) La pràctica d’activitat física i esportiva de modalitats individuals, tant a l’aire lliure o en instal·lacions obertes i tancades, practicada per lliure o dirigida per un professional, podrà realitzar-se en grups màxims de 10 persones en instal·lacions tancades, sent obligatori l’ús de la màscara, o de 20 persones en instal·lacions obertes o a l’aire lliure, sempre sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries, no sent exigible l’ús de màscara.

La màscara serà obligatòria en zones o espais amb gran afluència de persones on no sigui possible mantenir la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries amb la resta de persones esportistes o vianants.

c) La pràctica esportiva d’intensitat, en l’àmbit de les competicions autoritzades per esta resolució i els seus entrenaments, serà considerada activitat incompatible per la seua pròpia naturalesa amb l’ús de màscara, a l’efecte del qual s’estableix en l’article 6.2 de la Llei 2/2021 de 29 de març de mesures urgents prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

d) L’activitat física i la pràctica esportiva que es realitze en activitats lectives, extraescolars o complementàries durant la jornada escolar, se sotmetrà a les disposicions dels Protocols vigents a cada moment per als centres escolars, adoptats per la Conselleria competent en matèria d’Educació i per la Conselleria competent en matèria de Sanitat.

2. Entrenaments de l’esport federat, Campionats d’Esport Universitari, Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i altres competicions.

Les persones esportistes federades, les inscrites al Campionat d’Esport Universitari, als Jocs esportius de la Comunitat Valenciana o a altres competicions organitzades per entitats públiques o privades, podran realitzar els entrenaments esportius amb les recomanacions i limitacions que s’estableixen en els apartats següents:

a) Els entrenaments esportius es desenvoluparan en grups estables i evitant els contactes amb altres grups d’entrenament.

Sempre que siga possible, i especialment en el cas de població en edat escolar, es promouran dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic, garantint el màxim temps possible la distància de seguretat. En tot cas s’aplicaran els Protocols adoptats en cada cas per a la prevenció de la Covid-19.

L’ús de vestuaris i de dutxes tindrà un aforament del 50% de la seua capacitat.

b) Els entrenaments esportius es desenvoluparan, en tot cas, sense públic.

Les persones menors d’edat que participen en els entrenaments podran estar acompanyades per una persona adulta que podrà accedir a les instal·lacions esportives respectant les mesures de seguretat i higiene recomanades per les autoritats sanitàries i evitant en tot cas situacions d’aglomeració de persones.

3. Competicions i altres esdeveniments esportius.

a) Podran celebrar-se competicions i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades en totes les categories i modalitats esportives.

b) Les federacions esportives, i la resta d’entitats organitzadores de les competicions o esdeveniments esportius, hauran de disposar d’un protocol públic de desenvolupament de la competició o esdeveniment, que garantesca el seguiment de les mesures de seguretat i d’higiene requerides per a la prevenció de la Covid-19, amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de les persones esportistes i del personal necessari per al desenvolupament de la competició o esdeveniment. El protocol podrà ser requerit per l’autoritat sanitària.

c) L’ús de vestuaris i de dutxes tindrà un aforament del 50% de la seua capacitat.

4. Instal·lacions esportives.

a) En les instal·lacions esportives obertes i tancades podrà realitzar-se l’activitat física i esportiva regulada en els apartats anteriors en les condicions que s’estableixen en estos.

A l’efecte d’esta resolució, es considera instal·lació esportiva oberta aquell espai obert esportiu no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de tres parets o murs.

b) En les instal·lacions esportives obertes l’aforament màxim permés serà d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu. Este càlcul s’aplicarà globalment i per a cadascuna de les dependències d’ús esportiu de la instal·lació. Els aforaments dels altres serveis no esportius de què puga disposar la instal·lació es regiran per la seua normativa específica.

c) En les instal·lacions esportives tancades l’aforament màxim permés és d’un 50% respecte a l’aforament ordinari de la instal·lació.

A l’efecte d’esta resolució, s’entén per aforament ordinari aquell que establesca la normativa específica aplicable i en defecte d’això el d’una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l’ús esportiu.

Este càlcul s’aplicarà globalment i per a cadascuna de les dependències d’ús esportiu de la instal·lació. Els aforaments dels altres serveis no esportius dels quals puga disposar la instal·lació es regiran per la seua normativa específica.

d) En les piscines l’aforament màxim permés serà d’un 75% respecte a l’aforament ordinari de la instal·lació i del got de la piscina.

A l’efecte d’esta resolució, s’entén per aforament ordinari aquell que establesca la normativa específica aplicable i en defecte d’això el d’una persona usuària per cada 4 m² de làmina d’aigua.

e) Les persones o entitats titulars de la instal·lació seran les responsables d’establir les mesures necessàries per a garantir el compliment dels aforaments i senyalitzaran de manera visible, i en els accessos de cadascuna de les dependències, tant els metres quadrats disponibles en la zona com l’aforament màxim permés.

f) La persona o entitat titular de la instal·lació haurà d’establir un sistema d’accés que eviti l’acumulació de persones i un sistema de torns que permeta la pràctica de l’activitat física en condicions de seguretat i protecció sanitària.

g) Amb caràcter general, s’haurà de realitzar una neteja i desinfecció periòdica de les instal·lacions, com a mínim, dos vegades en el dia.

Així mateix, es netejarà i desinfectarà el material utilitzat per les persones esportistes en finalitzar cada torn d’entrenament i a la finalització de la jornada.

h) Es permet l’ús de vestuaris i dutxes respectant la distància mínima interpersonal, amb un aforament màxim permés d’un 50% respecte a l’aforament ordinari.

5. Participants i públic en els esdeveniments esportius.

a) Participants:

– En les competicions i esdeveniments esportius que se celebren en instal·lacions esportives obertes o a l’aire lliure, en espais naturals o en la via pública, no podran participar més de 1000 persones esportistes.

– En les competicions i esdeveniments esportius que se celebren en instal·lacions tancades, no podran participar més de 300 persones esportistes.

b) Públic en els esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals:

– La celebració dels esdeveniments esportius i competicions esportives no professionals que se celebren en instal·lacions esportives tant obertes com tancades, podran desenvolupar-se amb un aforament de públic màxim del 75%, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos, excepte grups de convivència. Si no fos possible mantenir un seient de distància o 1,5 metres de separació, l’aforament haurà de reduir-se fins a garantir el compliment de la mesura.

– Amb caràcter general, el públic assistent a l’esdeveniment en instal·lacions esportives obertes no podrà superar el límit de 2000 persones. No obstant això, en estes instal·lacions, si fos possible la sectorització, s’establiran divisions de l’espai de fins a un màxim de 4 sectors diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i sortida, lavabos i servei d’hostaleria independents en cada sector.

 

– Així mateix, amb caràcter general, el públic assistent a l’esdeveniment en instal·lacions esportives tancades no podrà superar el límit de 1000 persones. No obstant això, en estes instal·lacions, si fos possible la sectorització, s’establiran divisions de l’espai de fins a un màxim de 3 sectors diferenciats de 1000 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i sortida, lavabos i serveis d’hostaleria independents en cada sector.

c) Públic en els esdeveniments esportius o competicions esportives que es realitzen a l’aire lliure en espais naturals o en la via pública:

– Hauran de desenvolupar-se evitant les aglomeracions de públic.

– El públic que de manera espontània pogués acudir a presenciar l’esdeveniment haurà de respectar, en tot cas, la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries.

– En cas d’instal·lacions provisionals de graderies o delimitació d’espais reservats al públic, s’establirà un límit d’aforament de públic màxim del 75%, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos, entre els diferents grups de convivència.

– Si no fos possible mantenir un seient de distància o 1,5 metres de separació, l’aforament haurà de reduir-se fins a garantir el compliment de la mesura.

– El públic assistent a l’esdeveniment no podrà superar el límit de 2.000 persones. No obstant això, en el cas que fos possible la sectorització, s’establiran divisions d’espais de fins a quatre sectors de 1.000 persones fins als 4.000 assistents.

d) En les competicions professionals seran aplicables les mesures de prevenció adoptades per l’autoritat competent, d’acord amb el que es preveu en l’article 15.2 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionades pel Covid-19.

Mesures relatives a piscines, platges i spas.

1. Les piscines per a ús recreatiu, piscines d’hotels, allotjaments turístics i piscines d’urbanitzacions, així com spas, hauran de respectar el límit del 75% de la seua capacitat d’aforament tant quant al seu accés com a la pràctica recreativa.

2. Es podrà fer ús dels vestuaris i dutxes al 50% de la seua capacitat.

3. Es permet l’accés a les platges per a passejar o fer activitat física i esportiva a l’aire lliure, mantenint les mesures de distanciament físic i higiene i de prevenció, sempre dins de la limitació a la llibertat de circulació i mobilitat que pogués establir-se.

Mesures relatives a residències i altres allotjaments similars.

1. Es considera inclòs en este apartat les residències d’estudiants, residències escolars, campaments i albergs per a treballadors.

2. En les residències i allotjaments recollides en este punt, l’obertura de zones comunes es permet fins a 50% de l’aforament, garantint les mesures de distanciament, higiene prevenció i afavorint l’ús de zones ben ventilades, sense servei de bufet ni acte-servei. Poden establir-se torns en el menjador, sempre garantint les mesures de distanciament i higiene i de prevenció, i se suspenen les visites.

3. En els allotjaments que ofereixen habitacions i serveis col·lectius, les persones de diferents grups de convivència no poden pernoctar en la mateixa estada ni utilitzar cuines compartides.

Mesures relatives a centres de persones majors i persones amb discapacitat.

 

1. En els centres de persones majors, s’estarà al que es disposa en l’ordenació que realitzi la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en relació amb el pla d’actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM/CIM, de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

2. En els centres de persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental, s’estarà al que es disposa en l’ordenació que realitze la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en relació amb el pla d’actuació en els centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

3. L’obertura dels centres i la represa de les activitats, en espais, referits a centres recreatius de majors o activitats en altres centres sociosanitaris, centres de dia i centres de diversitat funcional, correspondrà a les administracions competents en la matèria, de conformitat amb el que disposi per a la seua ordenació la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Mesures relatives a l’àmbit sanitari.

1. El sistema sanitari públic comptarà amb un Pla de contingència en matèria de COVID-19.

Tots els centres sanitaris privats hauran de disposar d’un pla de contingència per a la gestió de situacions d’emergència relacionades amb el COVID-19.

2. Tots els centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana, tant de titularitat pública com privada, hauran de notificar els casos detectats de COVID-19 a la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, a través del sistema de vigilància epidemiològica de la Comunitat Valenciana. També hauran de facilitar tota la informació que siga requerida per l’autoritat sanitària per al control de l’epidèmia, amb la periodicitat i a través del mitjà que s’indique.

3. Els laboratoris privats de la Comunitat Valenciana que realitzen proves diagnòstiques per a la detecció de COVID-19, tindran l’obligació d’estar registrats en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i de notificar al sistema de vigilància epidemiològica els resultats d’estes proves.

La realització de proves diagnòstiques de detecció de COVID-19 queda subjecta a prescripció per facultatiu, d’acord amb les directrius, instruccions i criteris que establesca l’autoritat sanitària competent, garantint els mitjans necessaris per a completar el procés diagnòstic d’infecció activa per COVID-19, segons els protocols vigents.

Hauran de notificar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a mínim una vegada al dia, els casos de COVID-19 confirmats, així com el resultat de les proves diagnòstiques que hagen realitzat.

4. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, podrà requerir la posada a la disposició d’espais, establiments, allotjaments i altres instal·lacions públiques de la Comunitat Valenciana per a atendre les necessitats sanitàries que sorgesquen, ocasionades per l’epidèmia de COVID-19.

Igualment, si la situació sanitària conseqüència de la pandèmia ho requereix, podrà sol·licitar a entitats o empreses de titularitat privada de la Comunitat Valenciana la cessió d’espais o allotjaments per a completar les necessitats de les instal·lacions públiques i requerir la col·laboració dels serveis i establiments sanitaris privats i de les mútues d’accidents de treball de la Comunitat Valenciana, per al que s’establiran els instruments de col·laboració adequats.

5. Tots els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat pública o privada de la Comunitat Valenciana, hauran d’adoptar les mesures organitzatives, disponibilitat de material necessari per al control de la infecció, i gestió d’espais, per a garantir el compliment de les recomanacions de les autoritats sanitàries respecte a les mesures de prevenció i higiene com a distància de seguretat, ús de màscares, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

6. Els titulars o responsables de centres d’atenció a les addiccions hauran d’observar les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries competents a través de normes, actes i protocols o guies d’actuació de conformitat amb les indicacions de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions adoptats a les seues característiques i hauran de comptar amb un Pla de contingència en matèria COVID-19.

7. L’autoritat sanitària emetrà directrius a través de resolucions, plans i/o protocols específics que considere necessaris per a atendre la crisi sanitària. Estes directrius hauran de ser aplicades en tots els dispositius i centres sanitaris, independentment de la seua titularitat en el territori de la Comunitat Valenciana.

8. Si la situació sanitària conseqüència de la pandèmia ho requereix, tots els centres sanitaris de titularitat pública o privada, els establiments sanitaris i els magatzems de distribució de medicaments i de productes sanitaris de la Comunitat Valenciana hauran de participar i coordinar-se en la gestió dels medicaments i productes sanitaris que es consideren essencials per al tractament específic de la COVID i per a la sedació intensiva, així com en la distribució controlada dels medicaments que siguin requerits.

 

 

Quan entren en vigor les noves mesures

 

Totes les mesures existents i que estaven en vigor des de fa mesos decauran pel final de l’estat d’alarma. Així, entraran en vigor les noves. Sanitat publicarà este dissabte dos decrets de manera extraordinària en el DOGV, i entraran en vigor a les 00 hores d’esta matinada.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies