Sagunt obri el termini per optar a subvencions d’activitats festives

Ajuntament de Sagunt

Ajuntament de Sagunt |


Rebre les notícies de València Diari

L’Ajuntament de Sagunt, a través de la regidoria de Festes i Cultura Popular, ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds per optar a la convocatòria anual de subvencions en concurrència competitiva per a la promoció d’activitats festives durant el present exercici 2022, el tràmit del qual es podrà formalitzar fins al pròxim 21 de març.

Podran beneficiar-se’n aquelles entitats associatives i festives sense ànim de lucre del municipi de Sagunt que vulguen presentar algun projecte i que complisquen els requisits establerts a les bases reguladores, entre els quals destaca estar legalment constituïdes i inscrites en els preceptius registres i tenir les dades actualitzades en aquests; no trobar-se sotmeses a causes d’incompatibilitat o prohibició ni ser titulars d’altres subvencions nominatives o d’alguna altra aplicació pressupostària específica per a aquest fi, entre altres requeriments.

En aquest sentit, cal destacar que l’ajuda és compatible amb les d’altres administracions públiques o privades, encara que l’import no podrà superar el cost total de la proposta, però són incompatibles amb altres concessions del mateix Ajuntament de Sagunt.

Aquests ajuts, que es concediran en règim de concurrència competitiva i que contribuiran a fomentar i finançar projectes festius destinats a promoure, promocionar i mantenir tradicions festives del municipi i que siguen de lliure accés i sense contraprestació, estan dotades amb un crèdit pressupostari inicial de 32.000 euros, que es podria ampliar sempre que hi haja demanda i crèdit disponible i les circumstàncies ho permeten.

La regidora delegada de Festes i Cultura Popular, Asun Moll, ha puntualitzat que “aquesta quantitat pot ser ampliable” en el moment en què se sàpiga “com es desenvolupa el pressupost del departament” així com en funció de les restriccions i la “normalitat o no normalitat festiva de l’any en curs”.

“Confiem que siga de veritat una normalitat i que les associacions i els col·lectius presenten els seus projectes per fer aquestes activitats de barri i festives”, ha manifestat la regidora, que ha recordat, així mateix, que “el que se subvenciona són activitats festives“.

Cada projecte, una vegada acceptat, podrà accedir a un ajut que variarà en funció del pressupost del mateix i de la valoració que obtinga en funció del barem establert, que haurà de ser igual o superior a 20 punts sobre cent. Les subvencions es concediran per ordre de puntuació fins a esgotar el crèdit de la convocatòria.

L’esmentat barem es basa en criteris objectius en què es tindran en compte qüestions com el contingut de cada programa, atenent els espais on es durà a terme, la gratuïtat, la diversificació d’activitats (culturals, lúdic-infantils, recreatives, espectacles, etcètera), si són per a tots els públics i franges d’edat, el fet innovador de la proposta; el percentatge de finançament que no haja de procedir de les administracions; l’impacte de l’activitat i la seua repercussió en la promoció del municipi; la durada de la o les accions previstes; el nombre de socis i sòcies de l’entitat que presenta la idea; la seua col·laboració desinteressada en esdeveniments municipals.

La quantia de la concessió en cap cas excedirà el 90% del cost del projecte ni els 7.000 euros, ni tampoc serà inferior al 30% d’aquest, i anirà en funció de la puntuació obtinguda, de manera que aquells programes més ben valorats obtindran una concessió més gran. En qualsevol cas, no seran subvencionables propostes que ascendisquen a menys de 200 euros. El termini de resolució i notificació s’estableix en sis mesos comptadors a partir de la publicació de la convocatòria.

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica mitjançant certificat de representant. En cas que el representant no es corresponga amb el que s’estableix als estatuts de l’associació o amb l’indicat a la composició de la junta directiva que conste al Registre Municipal d’Entitats, s’haurà d’acreditar aquesta  representació.

D’altra banda, la regidora de Festes i Cultura Popular ha ofert a aquelles entitats interessades a concórrer l’ajut del departament pel que fa a la resolució de dubtes i l’assessorament per a la tramitació correcta de les sol·licituds. “Estem sempre a l’altra banda del telèfon per atendre aquests dubtes que puguen tenir per poder-se presentar en concurrència amb la millor adequació possible. És un departament que sempre està al servei de la ciutadania i, per descomptat, per atendre totes aquestes consultes”, ha indicat Moll.

Tots els requisits i els mèrits s’han d’acreditar i complir per a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds. Per a més informació podeu consultar el text complet de la convocatòria, el seu extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) i les bases Segona (requisits de les associacions), sisena (documentació a presentar i vies habilitades) i desena (criteris de valoració) de l’ordenança municipal reguladora de les bases específiques per a la concessió de subvencions en matèria de festes.

Des del Departament de Festes i Cultura Popular es recomana tenir en compte l’obligació que s’accepta com a entitat beneficiària de la subvenció per la qual s’ha de donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament del projecte.

Aquesta publicitat s’ha d’efectuar mitjançant la inserció de la llegenda: “Col·labora Ajuntament de Sagunt” i el logotip municipal en tot el material gràfic que s’elabore o utilitze, siguen samarretes, tanques publicitàries o cartells, ubicats a la seu social de l’associació, a comerços, a la pàgina web de l’agrupació, a catàlegs, fulletons o llibrets, entre altres materials, i s’haurà de mantenir durant tot el període de realització de l’activitat. No fer aquesta publicitat serà causa de devolució de l’import subvencionat; per això haurà de quedar degudament acreditada a l’expedient.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies