Aproven 1.228 places d'ocupació pública per a mestres

El total de places ofertes són d'ingrés lliure i un 10% d'elles es reservaran per a ser cobertes per personal amb diversitat funcional

El Ple del Consell ha aprovat l'oferta d'ocupació pública de personal docent del cos de mestres corresponent a 2021.

El total de places ofertes és de 1.228, corresponents al torn d'ingrés lliure. Un 10% d'estes vacants es reservaran per a ser cobertes per personal amb diversitat funcional de grau igual o superior al 33%, sempre que superen les proves selectives.

El procés selectiu derivat d'esta oferta d'ocupació pública serà convocat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el termini de sis mesos des de l'aprovació d'esta oferta.

Estes 1.228 vacants de l'oferta d'ocupació pública de personal docent de 2021 aprovada, al costat de les 1.272 places de l'oferta d'ocupació pública de personal docent de 2020, sumen les 2.500 places dela Conselleria d'Educació, convocarà pròximament.

Els cossos objecte d'esta oferta, així com les places ofertes, podran ser objecte d'ampliació si, en el marc de la normativa bàsica estatal i mitjançant els corresponents acords amb les organitzacions sindicals, s'aprovaren nous acords per al desenvolupament de les ofertes públiques d'ocupació o plans d'estabilitat.

Les 1.228 places de torn lliure no comporten despesa de capítol I, atés que les places oferides són places actualment ocupades interinament o provisionalment, de manera que disposen de la dotació pressupostària necessària per a la seua cobertura.

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Seguretat Social: L'important avís que arribarà a milers de mòbils per SMS" "Nutricionistes valencians denuncien una publicitat de 'dieta equilibrada' enganyosa"