El Consell avança amb la supressió de les assignatures troncals en valencià a les zones castellanoparlants

El Ple del Consell ha aprovat este divendres l’avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat del 2024 -coneguda com a Llei d’Acompanyament-, que entre d’altres impulsa noves mesures fiscals que suposaran un estalvi estimat de més de 199 milions dʻeuros a la ciutadania valenciana.


Rebre les notícies de València Diari

Amb esta Llei d’Acompanyament, la norma que aprova juntament amb els pressupostos de la Generalitat i que modifica tota mena de lleis, el govern valencià també modifica la Llei 4/2018 de Plurilingüisme, de manera que se suprimeix l’obligació que els alumnes i les alumnes de les zones castellanes cursen n en valencià assignatures troncals.

D’esta manera, es modifica el sistema actual pel qual l’alumnat de zones exemptes assistia a la classe de valencià, però no s’examinaven de l’assignatura i, en canvi, estava obligat a rebre almenys una matèria troncal en valencià, com podia ser matemàtiques o història.

“El Govern valencià aposta per l’estudi i el coneixement de l’assignatura de valencià per part de tot l’alumnat de la Comunitat Valenciana i es proposa que s’incentive a l’alumnat que estudia valencià, certificant-se de manera automàtica el nivell corresponent quan finalitze els estudis” indiquen des de la Generalitat.

De la mateixa manera, el Consell de Mazón també acaba amb una altra pota lingüística del Botànic i suprimeix l’Oficina de Drets Lingüístics (ODL) en considerar que “exerceix una activitat paral·lela a altres organismes que poden exercir les mateixes funcions, com ara el Síndic de Greuges o la tramitació de queixes i suggeriments per part dels diferents òrgans de l’administració”.

També elimina el Consell Social de les Llengües perquè “les seues funcions de control es poden exercir també a l’àmbit parlamentari, així com a través d’altres òrgans de participació existents, així com pel seu elevat nombre de membres que suposa poca operativitat quant al funcionament”.

Deduccions IRPF

Pel que fa a matèria fiscal, la Llei d’Acompanyament inclou les deduccions ja anunciades pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, de fins a 150 euros pel 30% de les despeses generades per membres de la unitat familiar que necessiten ajuda per patir qualsevol patologia assimilada a problemes de salut mental, així com deduccions de fins a 100 euros per despeses produïdes per membres de la unitat familiar amb malalties cròniques d’alta complexitat o les anomenades rares, que es poden incrementar fins als 150 euros si la unitat familiar és nombrosa o monoparental.

A més, s’incorpora una deducció del 30% fins a 150 euros per despeses associades a la salut bucodental; deducció del 30% fins a 100 euros per despeses destinades a l’adquisició de vidres graduats, lents de contacte i solucions de neteja, així com una deducció de fins a 100 euros per despeses generades per membres de la unitat familiar amb diagnòstic de dany cerebral adquirit o alzheimer, que augmentarà fins als 150 euros si la unitat familiar és nombrosa o monoparental. Així mateix, s’inclou una deducció del 30% fins a 150 euros per les despeses associades a la pràctica esportiva.

En el cas de les deduccions a l’IRPF, s’aplicaran amb efecte retroactiu perquè l’estalvi es produïsca a la declaració de la renda de 2023, i es podran beneficiar les declaracions amb una base liquidable individual de fins a 32.000 euros i conjunta de fins a 48.000 euros, cosa que es traduirà en un benefici estimat per al conjunt de la ciutadania valenciana de més de 180 milions d’euros.

Rebaixa de tipus per la compra d’habitatge

La Llei de Mesures Fiscals, que va eixir a exposició pública el 21 de setembre passat, també contempla com a novetat la modificació dels tipus de gravamen de la modalitat de transmissions patrimonials oneroses que recull la Llei 13/1997 de la Generalitat, que es traduirà en un estalvi de més de 19 milions dʻeuros.

En concret, s’estableix el tipus reduït del 6% per a l’adquisició d’habitatge habitual per joves menors de 35 anys, així com per als compradors d’habitatges de protecció oficial de règim general, sempre que el valor de l’habitatge siga de fins a 180.000 euros.

Mazón anuncia deduccions per a joves que comprEn un habitatge de fins a 180.000 euros

Igualment, s’estableix un tipus superreduït del 3% per compra d’habitatge habitual de protecció oficial de règim especial i per compra d’habitatge per a famílies nombroses i monoparentals, persones amb discapacitat i dones objecte de violència de gènere, i també és de 180.000 euros el límit del valor de l’habitatge.

Una altra de les novetats que inclou l’avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals és que se n’introdueixen diverses modificacions de la Llei 1/2020 de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana. Una és que s’inclouen els centres de protecció específics per a problemes greus de conducta de menors d’edat al llistat de centres educatius que s’han de situar a més de 850 metres de distància dels locals d’apostes.

Prevenció lluita contra incendis forestals

D’altra banda, la Llei també inclou la modificació de la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana a fi de donar certesa a la gestió de la prevenció i l’extinció d’incendis forestals als ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb terreny forestal i a les zones urbanitzades a la zona d’influència forestal, així com a l’aplicació del fons estratègic municipal de prevenció d’incendis i gestió forestal.

Així, estableix que s’hi inclouran les previsions necessàries relatives a infraestructures, actuacions i mitjans per a la prevenció dels incendis i infraestructures de suport a l’extinció. A més, la Conselleria de Justícia i Interior establirà ajudes econòmiques als municipis per a l’execució de les actuacions planificades.

A més, cal una declaració responsable en actuacions de silvicultura preventiva sobre la vegetació forestal i en el manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals, sempre que estiguen previstes en un pla de prevenció d’incendis forestals aprovat per l’administració competent.

Pel que fa a les competències que corresponen a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, cal destacar la modificació del text refós de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme per a simplificar tràmits, agilitzar procediments i reduir temps de resolució dexpedients.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies