Els tribunals han acordat 978 reduccions de pena en aplicació de la ‘Llei de només sí és sí’

Els tribunals han acordat almenys 978 reduccions de pena en aplicació de la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, segons les dades demanades fins al dia 31 de març pel Consell General del Poder Judicial del Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional, els Tribunals Superiors de Justícia i les Audiències Provincials.


Rebre les notícies de València Diari

Estes resolucions han suposat almenys 104 excarceracions, advertint-se que algun òrgan judicial no ha aportat esta informació. Per tant, a les taules facilitades figuren només les excarceracions confirmades i comunicades.

La Comissió Permanent va acordar el passat 2 de març que esta informació s’actualitzarà periòdicament i es farà pública a través de l’Oficina de Comunicació del Consell General del Poder Judicial.

Per a la correcta interpretació de les dades, cal tindre en compte el següent:

  • Les dades contingudes a les taules responen a reduccions de pena, absolucions i excarceracions produïdes des de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 10/2022 el passat 7 d’octubre de 2022 fins a la reflectida com a “data d’actualització”. Les absolucions comunicades són conseqüència en tots els casos de la destipificació del delit d’abús sexual comés mitjançant engany amb menors entre 16 i 18, castigat a l’article 182.2 del Codi Penal anterior a la reforma operada per la LO 10/2022.
  • S’ha inclòs el percentatge que suposen revisions a la baixa de les condemnes inicialment imposades respecte del total de sentències que han estat objecte de revisió només en aquells territoris que han comunicat la dada.
  • Les dades que figuren a la taula de les audiències provincials corresponen exclusivament a revisions de pena i no inclouen les sentències d’instància dictades en relació amb fets ocorreguts abans de l’entrada en vigor de la LO 10/2022 en què s’ha aplicat esta -i no la norma vigent a la data dels fets enjudiciats- per ser considerada més favorable per al reu.
  • Les dades que figuren a la taula dels Tribunals Superiors de Justícia corresponen a resolucions dictades en recursos d’apel·lació plantejats bé contra sentències d’instància, bé contra resolucions dictades per les audiències provincials en el tràmit de revisió de penes.
  • Per a l’obtenció de la dada total s’ha procedit a:
  • Deduir les revisions de pena que havien comunicat les Audiències Provincials, quan estes han estat desestimades pels TSJ en via de recurs.
  • Addicionar aquelles revisions que, inicialment denegades per les Audiències Provincials, han estat finalment estimades pels TSJ en via de recurs.
  • Les dades que figuren a la taula del Tribunal Suprem corresponen a resolucions dictades en recursos de cassació.
  • Les dades oferides no inclouen les revisions de pena que puguen haver tramitat els Jutjats Penals, competents per enjudiciar delictes contra la llibertat sexual penats amb fins a cinc anys de presó, davant la dificultat de demanar esta informació dels òrgans unipersonals.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies