Renda 2021: aquestes són les deduccions per a poder estalviar diners en la declaració

Compartir:

És important conéixer les deduccions de l'IRPF en l'àmbit nacional com a l'autonòmic per a pagar el que correspon en les obligacions tributàries

Per fills, per donacions, o per habitatge. Aquests són alguns dels casos pels quals el contribuent podrà estalviar diners a l’hora de fer la declaració de la Renda 2021.

El passat 6 abril va començar la campanya de l’Agència Tributària que finalitzarà el 30 de juny. Com cada any, sorgeixen dubtes entre els ciutadans, per la qual cosa és important conéixer les deduccions de l’IRPF en l’àmbit nacional com a l’autonòmic per a pagar el que correspon en les obligacions tributàries.

En el casde la Comunitat Valenciana,  estas son las cantidades aplicables a la campanya de la Renda 2021, a realitzar d’abril a juny de 2022:

Per fills:

100 € Per cada fill o per menor acollit de manera permanent que estén escolaritzats, per quantitats destinades a l’adquisició de material.

224 € Per naixement o adopció múltiples, durant el període impositiu

224 € o 275 € Per naixement o adopció d’un fill discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% o psíquic, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

-300  Per residir habitualment en un municipi en risc de despoblament, que es podran incrementar en 120 €, 180  o 240 , depenent del nombre de descendents sobre els quals el contribuent tinga dret a l’aplicació del mínim per descendents.

– 300 € o 600 € Per ser família nombrosa o família monoparental

-15 %.- De les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d’Educació Infantil, de fills o acollits en la modalitat d’acolliment permanent, menors de 3 anys. Límit 270  per cada fill menor de 3 anys.

-418 €.- Per conciliació del treball amb la vida familiar: per cada fill o menor acollit en la modalitat d’acolliment permanent, major de 3 anys i menor de 5 anys.

-Per contribuents amb dos o més descendents, el 10 % de l’import de la quota íntegra autonòmica, en tributació individual o conjunta, una vegada deduïdes d’aquesta les minoracions per a determinar la quota líquida autonòmica, exclosa aquesta deducció, a les quals fa referència la normativa estatal reguladora de l’IRPF. 

Per discapacitat:

 • 179 €.- Per a contribuents amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, d’edat igual o superior a 65 anys.
 • 179 €.- Per ascendents majors de 75 anys i per ascendents majors de 65 anys que tinguen una discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, o una discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, quan convisquen amb el contribuent i no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 €.

Per altres conceptes deduïbles:

 • 153 €.- Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de tasques no remunerades a la llar, i caldrà complir els requisits exigits.

Deduccions relatives a l’habitatge:

 • 5 %.- Per quantitats destinades a la primera adquisició del seu habitatge habitual, excloent-ne els interessos, per contribuents d’edat igual o inferior a 35 anys.
 • 5 %.- Per quantitats destinades a l’adquisició d’habitatge habitual, excloent-ne els interessos, per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, o psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %.
 • 102 € o la quantitat que resulte d’aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de l’ajuda pública.- Per quantitats destinades a l’adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual, procedents d’ajudes públiques. 
 • Per arrendament de l’habitatge habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu:
  • El 20 %, amb el límit de 700 €.
  • El 25 %, amb el límit de 850 €, o el 30 %, amb el límit de 1.000 €, si reuneix dues o més de les condicions següents: ser menor de 36 anys, tindre reconeguda una discapacitat física o psíquica o tindre consideració de víctima de violència de gènere.
 • 5 %.- Per obtenció de rendes derivades d’arrendaments d’habitatge, la renda dels quals no supere el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana, sempre que es complisquen determinats requisits.La base màxima anual d’aquesta deducció s’estableix en 3.000 €. 
 • 10 %.- De les quantitats satisfetes per l’arrendament d’un habitatge, com a conseqüència de la realització d’una activitat, per compte propi o d’altri, en municipi diferent d’aquell en el qual el contribuent residia amb anterioritat, amb el límit de 204 €, sempre que es complisquen determinats requisits.
 • 40 %.- Per quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l’habitatge habitual o en instal·lacions col·lectives de l’edifici on aquesta figure, si es destinen a determinades finalitats (instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica o per a aprofitament de fonts d’energia renovable en l’habitatge o edifici on se situe). Serà el 20 % per als habitatges que constituïsquen segones residències, no relacionades amb l’exercici d’una activitat econòmica.La base màxima anual d’aquesta deducció és de 8.000 €.
 • 20 %.- Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l’habitatge habitual, si es compleixen els requisits establits.La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 €.

 Deduccions per donatius i donacions:

 • 20 % per als primers 150 € i 25 % per a la resta.- Per donacions amb finalitat ecològica a favor de determinades entitats.
 • 20 % per als primers 150 € i 25 % per a la resta.- Per donacions relatives al patrimoni cultural valencià.
 • 20 % per als primers 150 € i 25 % per a la resta.- Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana a favor de determinades entitats.
 • 25 %.- Per donacions o cessions d’ús o comodats per a altres finalitats de caràcter cultural, científic o esportiu no professional destinades a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d’interés social, diferents a les descrites en les lletres q i r, realitzades a favor de les persones i entitats beneficiàries de l’article 3 de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.En el cas que el contribuent s’aplique la deducció prevista en la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 68 de la Llei 35/2006, de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (Les deduccions previstes en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge), per als primers 150 € del valor de la donació la deducció serà del 20 %. 
 • 21 %.- Per quantitats destinades a abonaments culturals. La base màxima de la deducció serà de 150 €

 Altres deduccions:

 • 10 %.- Per les quantitats destinades pel contribuent durant el període impositiu a l’adquisició de vehicles elèctrics nous pertanyents a les categories incloses en l’Ordre 5/2020, de 8 de juny (bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal). La base màxima d’aquesta deducció serà l’import màxim subvencionable.
 • 30 %.- Per les quantitats invertides durant l’exercici en la subscripció i el desemborsament d’accions o participacions socials com a conseqüència d’acords de constitució o d’ampliació de capital de societats anònimes, de responsabilitat limitada i societats laborals, o d’aportacions voluntàries o obligatòries efectuades pels socis a les societats cooperatives, amb un límit de 6.000 €, sempre que es complisquen determinats requisits.

 Altres deduccions temporals de caràcter excepcional relacionades amb la crisi sanitària derivada de la pandèmia COVID-19,

Amb efectes des de l’1 de gener de 2020. (Disposició addicional 17). Els contribuents podran deduir la quantitat que resulte d’aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de les quantitats procedents de les ajudes següents:

Deducció del 20 % per als primers 150 € i el 25 % del valor restant per a les donacions d’imports dineraris efectuades durant el període impositiu dirigides a finançar programes d’investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i la prevenció de les infeccions produïdes per la COVID-19 que siguen efectuades a favor de determinades entitats.

Deducció del 20 % per als primers 150 € i el 25 % del valor restant per a les donacions efectuades durant el període impositiu, siga en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària produïda per la COVID-19.

EL MÉS LLEGIT

Quants diners has de tindre estalviat per a tindre una bona jubilació?

Estalviar per a la teua jubilació és una necessitat si vols mantindre el mateix nivell de vida, una vegada arribe la teua edat de retir

Més del 90% de les adopcions de gossos a Espanya són exitoses

Ni la raça ni l'edat són un impediment per a establir un vincle amb l'animal

Alfafar construirà la residència i el centre de dia de majors

L'ajuntament ha aprovat per unanimitat en el ple l'acceptació de la delegació de la Generalitat Valenciana per a construir la Residència i el Centre de Dia per a majors

Sanitat aprova una oferta d’empelo amb 10.000 noves places

Inclou 9.502 places estatutàries, 234 places de funcionaris de gestió sanitària i 151 places corresponents a l'OPE 2022