Estos són els horaris permesos d’obertura i tancament dels locals d’oci a la Comunitat

La Comissió d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Activitats Socioculturals de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Justícia i Interior, ha aprovat l’ordre per la qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics per a l’any 2024, inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i la seua normativa de desplegament.


Rebre les notícies de València Diari

La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha destacat la importància que “hi haja una ordenació raonable sobre les activitats dedicades a l’oci, ja que formen part d’un sector econòmic que dona feina a moltes persones, perquè siguen compatibles amb el degut respecte al dret al descans dels veïns dels locals on es desenvolupen estes activitats i espectacles”.

Elisa Núñez ha demanat als ajuntaments “el màxim rigor i col·laboració en el marc de les seues competències”, perquè també “juguen un paper molt important, especialment en el tema de les terrasses i en aquells espectacles que se celebren a la via pública”.

Competències dels ajuntaments

La competència per la determinació dels horaris de les terrasses correspondrà als respectius ajuntaments.

En este sentit, les terrasses en via pública autoritzades als establiments tindran un horari màxim delimitat per l’horari oficial d’obertura i tancament del local de què depenguen.

A més, segons la normativa, amb caràcter excepcional els ajuntaments podran, per a tot el terme municipal o per a zones concretes, autoritzar l’ampliació en una hora més l’horari general establert en esta ordre quan per les peculiaritats de les poblacions, festes locals o patronals, afluència turística, condicions d’insonorització i control de la contaminació acústica, o durada dels espectacles, així es considere. 

Esta ampliació podrà ser considerada, molt especialment, les vigílies dels dies grans de les festivitats de Sant Josep (Falles), Sant Joan i La Magdalena atesa la transcendència sociocultural d’estes celebracions.

En este sentit, les organitzacions i entitats interessades podran sol·licitar l’ampliació horària per a estos dies sent facultat de l’Ajuntament la concessió.

L’horari dels establiments que s’ubiquen a domini públic marítim-terrestreinclòs el situat a zona portuària, les activitats de les quals siguen les hostaleres i de restauració, podran tindre un horari d’obertura i tancament fixat entre les 10.00 y las 03.00 hores, sempre que l’Ajuntament així ho considere mitjançant declaració expressa.  Esta resolució haurà de ser comunicada a la conselleria.

L’horari de celebració de bous al carrer serà el que es determine a la resolució de l’autorització.

Horaris d’obertura i tancament segons tipus d’espectacles i establiments

Els espectacles, establiments públics i activitats recreatives i socioculturals, inclosos en l’àmbit d’aplicació d’esta ordre, podran prolongar l’horari de tancament en seixanta minuts a les següents dates:

Els salons de joc, dedicats específicament a l’explotació de màquines de tipus B o recreatives amb premi, tindran un horari comprés entre les 10.00 i les 03.00 hores del dia següent.

No obstant això, els divendres, dissabtes, diumenges, festius i vespres de festius, així com durant els mesos de juliol, agost i setembre, l’horari de tancament es podrà ampliar fins a les 04.00 hores.

L’ordre també regula altres qüestions com l‘antelació amb què els establiments hauran d’estar oberts abans que comencen els espectacles públics.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies