L’excés de pes continua sent un dels principals problemes de salut en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat ha fet públics els principals resultats de l’Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana 2022, que estan disponibles en la web d’este departament.


Rebre les notícies de València Diari

La recollida de dades de l’enquesta s’ha dut a terme entre els mesos de maig i desembre de 2022, amb un total de 9.797 entrevistes realitzades a persones de 15 o més anys i de 1.591 corresponents a persones menors de 15 anys.

Entre els principals resultats d’esta enquesta, que es realitza de manera periòdica, destaca que el 78% de la població adulta de la Comunitat Valenciana ha valorat positivament el seu estat de salut. En concret, per sexes, el 81,3% dels homes i 74,7% de les dones.

Des de 2005, l’evolució de la població de 15 i més anys que valora favorablement el seu estat de salut ha sigut creixent, tant en homes com en dones, encara que la percepció de bona salut és sempre millor entre ells. Esta evolució positiva s’ha produït en tots els grups d’edat, sobretot entre els 65 i els 74 anys, on l’increment aconseguix 15,8 punts percentuals, així com entre els 75 i 84 que és de 11,3 punts.

D’altra banda, segons els resultats de l’enquesta, viure més anys està associat a patir malalties cròniques o de llarga evolució i esta opinió augmenta amb l’edat, de manera que aconseguix el 76% de les persones de 65 i més anys de la Comunitat Valenciana.

Augment factors risc cardiovascular

S’observa un augment dels principals factors de risc cardiovascular metabòlics: hipertensió arterial, colesterol elevat i diabetis. No obstant això, hi ha una tendència descendent en alguns problemes osteoarticulars: artrosi, dolor d’esquena lumbar i cervical que, d’altra banda, predominen entre les dones. Les limitacions funcionals greus augmenten considerablement amb l’edat, especialment a partir dels 75 anys, obtenint al 13% d’este grup de població.

La qualitat de vida relacionada amb la salut ha anat evolucionant positivament i de manera constant des de 2005, passant d’una puntuació mitjana de 72,6 sobre 100 en 2005 a 77,4 en 2022.

En relació amb la dimensió que més afecta la qualitat de vida, la presència de dolor/malestar aconseguix a 1 de cada quatre persones de 15 o més anys i en major proporció a les dones que als homes.

En la població menor i adolescent l’opinió sobre la qualitat de vida relacionada amb la salut és alta, 87,7 punts de mitjana sobre 100, sense diferències en funció del sexe.

També cal assenyalar la creixent necessitat de suport i atenció social a domicili a mesura que augmenta l’edat i especialment en les dones, obtenint al 25% de les persones de 85 i més anys que ho requerixen, fonamentalment com a ajuda en les tasques domèstiques, per al lavabo i cura personal i per al servei de teleassistència.

Sobrepés i obesitat

L’excés de pes, que abasta tant sobrepés com obesitat, continua representant un dels principals problemes de salut pública, malgrat el lleuger descens observat des de 2010. Afecta al 30% de la població infantojuvenil (2 a 17 anys) amb major prevalença en el sexe masculí (32,8% dels xics enfront del 26,1% de les xiques). Mentre les diferències en sobrepés no són destacables (15,7% xics i 16,5% xiques), sí que ho són les d’obesitat (17,1% xics i 9,6% xiques).

Entre les persones de 18 i més anys, el 34,5% presenten sobrepés i el 13,3% són obeses, mantenint el mateix patró de predomini masculí que en la població infantojuvenil (41,9% de sobrepés i 14,2% d’obesitat els homes enfront de 27,4% de sobrepés i 12,5% d’obesitat les dones).

L’excés de pes presenta una clara desigualtat en salut, amb un impacte més negatiu en les persones d’estrats socials més desfavorits i menor nivell d’estudis.

Dieta mediterrània

L’enquesta valora per primera vegada l’adherència a la dieta mediterrània. Entre la població adulta (≥15 anys) el 85,1% seguix un patró d’alimentació alineat amb les recomanacions de la dieta mediterrània, superior en el sexe femení (87,5% enfront del 82,7% dels homes).

El grup amb menor adherència és el de 15-24 anys (74% les dones i 67,3% els homes, però va millorant amb l’edat, de manera que, entre les persones dels grups d’edat per damunt de 64 anys, 9 de cada 10 seguixen una alimentació basada en les recomanacions de la dieta mediterrània.

Quant a la població infantil, el 54,8% ha de millorar per a ajustar-ho al model mediterrani, destacant el grup de 10-14 anys com el més susceptible de millora.

Activitat física

La prevalença de persones de 15 a 69 anys amb un nivell d’activitat física setmanal baix i que no compleix les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) és del 25,9%, pitjor en el cas de les dones.

En el temps d’oci, també són elles físicament més inactives que els homes, amb prevalences que es mantenen de manera estable en el temps (35,7% en 2010 i 35,5% en 2022), a diferència dels homes l’evolució temporal dels quals ha empitjorat (del 26% al 29,8% en el mateix període).

Per contra, l’evolució entre les persones menors de 15 anys ha sigut favorable, encara que en este col·lectiu cal destacar les diferències entre sexes en relació amb la inactivitat física en el temps d’oci (el 13,5% dels xics i el 24,4% de les xiques) amb la diferència més gran entre sexes en l’adolescència.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies